Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Sandra Mesman – Betekenisvolle Communicatie

KvK: 73585793

Versie 1.0, opgesteld op 5-5-2020

1. Definities

 1. Offerte: Elke aanbieding van Sandra Mesman – Betekenisvolle Communicatie die wordt gedaan aan opdrachtnemer, naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.
 2. Opdracht: De dienstverlening die of het product dat door Sandra Mesman geleverd wordt.
 3. Opdrachtgever: de rechtspersoon met wie de overeenkomst wordt gesloten.
 4. Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
 5. Schriftelijk: Alle communicatie tussen Sandra Mesman en opdrachtgever die betrekking heeft op de opdracht zowel elektronisch, via social media of anderszins.
 6. Gebruik: Het verveelvoudigen en/of openbaar maken conform de Auteurswet.
 7. Overeenkomst: de afspraak of afspraken tussen Sandra Mesman en opdrachtgever waarin omschreven staat welke dienst Sandra Mesman tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.
 8. Vergoeding: Het honorarium dat voor de opdracht is afgesproken. Deze kan bestaan uit een vast bedrag, uurtarief, consultancy-fee, een licentievergoeding, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

2. Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van Sandra Mesman inclusief deze Algemene Voorwaarden. Aanvaarding gebeurt in principe expliciet. Echter indien met de gedragingen van opdrachtgever de indruk wordt gewekt dat er sprake is van aanvaarding van het aanbod, mag Sandra Mesman er redelijkerwijs van uitgaan dat de overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang van de opdracht betreft, wat de verwachte oplevertermijn is, de gevraagde vergoeding en eventuele afwijkingen op de algemene voorwaarden, indien van toepassing. Dit aanbod is 30 dagen geldig.
 3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem/haar aan Sandra Mesman verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd.

3. De uitvoering van de overeenkomst

 1. Na schriftelijke aanvaarding van het aanbod, wordt in onderling overleg een planning gemaakt voor de werkzaamheden die zijn overeengekomen.
 2. Sandra Mesman stemt indien nodig gedurende het proces af met opdrachtgever, bij voorkeur op vooraf afgesproken momenten. Indien tijdens het uitvoeringsproces blijkt dat de werkzaamheden afwijken van het vooraf omschreven werk, wordt dit gezien als meerwerk en worden erop opnieuw afspraken gemaakt over een passende vergoeding.
 3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van de informatie, het materiaal, etc. die noodzakelijk zijn om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van Sandra Mesman.
 4. Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen opdrachtgever en Sandra Mesman elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.
 5. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4. Inschakelen van derden

 1. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Sandra Mesman, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden.
 2. Wanneer bij de uitvoering van de opdracht Sandra Mesman volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risicogoederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.
 3. Indien de opdrachtgever derden inschakelt, welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, worden hierover tussen Sandra Mesman en de opdrachtgever afspraken gemaakt.

5. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

 1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan Sandra Mesman. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Sandra Mesman daartoe bevoegd.
 2. Sandra Mesman heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Wanneer de opdrachtgever het resultaat zonder vermelding van naam van Sandra Mesman openbaar wil maken of wil verveelvoudigen, wordt hiervoor eerst schriftelijke toestemming van Sandra Mesman verleend.
 3. De in het kader van de opdracht door Sandra Mesman tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, illustraties, foto’s, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) zijn eigendom van Sandra Mesman, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 4. Na het voltooien van de opdracht hebben zowel de opdrachtgever als Sandra Mesman geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

6. Gebruik van het resultaat

 1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Sandra Mesman, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.
 2. Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken wordt geregeld.
 3. Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. Sandra Mesman kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, zoals de betaling van een redelijke vergoeding.
 4. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Sandra Mesman recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste driemaal het overeengekomen vergoeding, althans een vergoeding die in redelijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder enig ander recht te verliezen.
 5. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is; indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd; ingeval van faillissement van de opdrachtgever.
 6. Sandra Mesman heeft de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat. Hierbij wordt Sandra Mesman geacht de belangen van opdrachtgever te respecteren en hiermee rekening te houden bij haar eigen gebruik.

7. Facturering en betaling

 1. Facturering vindt plaats per overeengekomen (tussentijdse) oplevering ingeval van trajecten die langer dan 3 maanden duren. Indien het offertebedrag meer dan 2000 euro betreft, vindt facturering in 2 termijnen plaats. 50% van het bedrag bij aanvang van de opdracht en 50% na oplevering van het eindresultaat.
 2. De kosten die Sandra Mesman voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals, materiaal, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., worden aan de opdrachtgever doorberekend, mits hierover vooraf afspraken zijn gemaakt.
 3. Alle betalingen worden gedaan binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek, verrekening of opschorting, tenzij anders is vermeld op de factuur.
 4. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag bedraagt.

8. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 1. Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door Sandra Mesman, of wanneer Sandra Mesman de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast de vergoeding en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden een schadevergoeding schuldig.
 2. De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door Sandra Mesman op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van de vergoeding die de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
 3. Zowel Sandra Mesman als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij; i) een verzoek tot faillissement, ii) (voorlopige) surseance, iii) of schuldsanering wordt ingediend.

9. Garanties en vrijwaringen

 1. Sandra Mesman garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Sandra Mesman garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
 2. Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever Sandra Mesman of door Sandra Mesman bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Sandra Mesman jegens opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in artikel 9.1 en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Sandra Mesman voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10. Aansprakelijkheid

 1. Sandra Mesman is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan Sandra Mesman toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van Sandra Mesman, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 2. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Sandra Mesman, is de aansprakelijkheid van Sandra Mesman tot de vergoeding van Sandra Mesman voor de opdracht beperkt, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11. Overige bepalingen

 1. Wanneer foto’s, video of audio-opnamen worden gemaakt van Sandra Mesman tijdens werkzaamheden, worden deze aan Sandra Mesman ter beschikking gesteld voor gebruik voor promotionele doeleinden.
 2. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden Sandra Mesman of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
 3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.
 4. Op de overeenkomst tussen Sandra Mesman en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in geval van een geschil deze eerst in onderling overleg proberen op te lossen.

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden zoals geadviseerd door de Beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers.